7S-model van McKinsey: organisatieanalyse

Wat is het 7S-model van McKinsey?

Het 7S-model van McKinsey is een interne analyse dat op basis van zeven belangrijke factoren sterktes en zwaktes van de organisatie inzichtelijk maakt. Het model is in 1980 ontwikkeld door R. Pascale, T. Peters en R. Waterman uit naam van adviesbureau McKinsey. 

Het 7S-model beschrijft zeven belangrijke factoren van een organisatie en dient als checklist voor het beoordelen van de belangrijkste organisatieaspecten. Hierbij worden zowel harde als zachte aspecten van de organisatie beoordeelt. Tot de harde aspecten behoren bijvoorbeeld strategie en organisatiestructuur. Bij zachte aspecten kun je denken aan personeel en managementstijl. Daarnaast kan de impact van strategische beslissingen worden vastgelegd. Hiervoor wordt de oude situatie met de nieuwe situatie vergeleken.

Het 7S-model van McKinsey

In de onderstaande afbeelding is het 7S-model van McKinsey weergegeven. Een effectieve organisatie heeft een evenwicht gevonden tussen alle zeven factoren. Wanneer een factor wijzigt beïnvloedt dit vrijwel altijd de andere factoren. Vandaar dat alle factoren in het 7S-model onderling met elkaar verbonden zijn.

7S-model McKinsey

De zeven factoren van het 7S-model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey benoemd zeven factoren. De zeven factoren zijn onderverdeeld in harde en zachte factoren. De harde factoren zijn goed vast te stellen en te identificeren. De zachte factoren zijn moeilijker te beschrijven, omdat deze onderdeel zijn van de cultuur en het klimaat van de organisatie. De cultuur en het klimaat van de organisatie zijn aan verandering onderhevig, omdat dit grotendeels afhankelijk is van de mensen die er op dat moment werkzaam zijn. Dit maakt het lastiger om de zachte factoren te beïnvloeden. De zeven factoren van het 7S-model van McKinsey zijn als volgt:

  1. Strategie: harde factor die ingaat op de missie en doelstellingen van de organisatie.
  2. Structuur: harde factor die ingaat op de verdeling van taken, bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden.
  3. Systemen: harde factor die ingaat op de effectiviteit van alle werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken.
  4. Stijl: zachte factor die ingaat op de manier waarop handelingen en uitingen van managers overkomen op de medewerkers.
  5. Sleutelvaardigheden: zachte factor die ingaat op de kwaliteiten van de organisatie.
  6. Personeel (staff): zachte factor die ingaat op motivatie en flexibiliteit van de medewerkers.
  7. Gedeelde waarden (shared values): zachte factor die ingaat op de organisatiecultuur. 

Strategie

De eerste factor van het 7S-model van McKinsey is strategie. De strategie van een organisatie bestaat uit doelstellingen en de methode waarop die doelstellingen behaald moeten worden. In dit onderdeel wordt gekeken naar de vertaalslag van missie tot verschillende doelstellingen binnen de organisatie, zoals beschreven in het strategisch plan van de organisatie. Het Ashridge-missiemodel biedt hier ook inzicht in.

Structuur

De tweede factor van het 7S-model van McKinsey is structuur. De structuur van een organisatie betreft de formele aansturing en onderlinge gezagsverhouding tussen personen en afdelingen. Denk hierbij aan de verdeling van taken, bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden. Met behulp van een organogram kan dit overzichtelijk worden weergegeven. Hierbij is het belangrijk dat de structuur aansluit op de invulling van de overige factoren van het 7S-model.

Systemen

De derde factor van het 7S-model van McKinsey zijn systemen. Systemen omvat alle werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken. Deze verlopen volgens bepaalde processen. In dit onderdeel is het belangrijk dat de systemen optimaal benut worden. Om te bepalen of dit het geval moet de uitvoering vergeleken worden met de vastgestelde standaards. De verschillen tussen de uitvoering en vastgestelde standaards van de systemen bieden inzicht in functionaliteit van de systemen. Wanneer er sprake is van een significant verschil zullen er maatregelen moeten worden genomen, zodat het systeem effectiever en efficiënter kan worden ingezet. Wanneer systemen niet optimaal benut worden is het ook lastiger om de doelen van de organisatie te behalen.

Stijl van management

De vierde factor van het 7S-model van McKinsey is stijl. Stijl verwijst naar de managementstijl in de organisatie. Dit betreft de manier waarop handelingen en uitingen van managers overkomen op de medewerkers. 

Voor het vaststellen van managementstijlen kan gebruik worden gemaakt van de Managerial Grid. Vervolgens kan met behulp van de leiderschapsstijlen van Quinn of van Hersey en Blanchard bepaald worden of dit ook daadwerkelijk de meest effectieve vorm van leidinggeven betreft. 

Sleutelvaardigheden

De vijfde factor van het 7S-model van McKinsey zijn de sleutelvaardigheden. Sleutelvaardigheden betreft de kwaliteiten van de organisatie. Waarin blinkt de organisatie uit, en waarom? De waardestrategieën van Treacy en Wiersema bieden hier sturing bij. Denk hierbij aan een uitstekende dienstverlening, hoge innovatiekracht of excellent productieproces. 

Daarnaast is het ook goed om inzichtelijk te maken waar de organisatie minder in uitblinkt, zodat kan worden bepaald wat binnen de andere factoren van het 7S-model moet worden verbeterd ten behoeve van de sleutelvaardigheden.

Personeel

De zesde factor van het 7S-model van McKinsey is personeel, ook wel staf genoemd. Personeel betreft zaken als afwezigheid, verzuim en het opleidingsniveau van personeel. Daarnaast betreft het ook meer abstracte zaken, zoals motivatie en flexibiliteit van de medewerkers. 

Om inzicht te krijgen in personeel kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de kernkwadranten, competenties en specialisaties waarover zij beschikken. Vullen deze de organisatie aan of ontbreken nog bepaalde eigenschappen? En wat voor invloed heeft dit op de tevredenheid van de medewerkers? 

Gedeelde waarden

De zevende en laatste factor van het 7S-model van McKinsey zijn gedeelde waarden, ook wel shared values genoemd. Gedeelde waarden betreft de cultuur binnen de organisatie. Dit omvat alle gedeelde opvattingen, gemeenschappelijke waarden en normen. De organisatiecultuur is afhankelijk van alle leden in de organisatie, omdat deze gedeelde opvattingen variëren per persoon. Voor het in kaart brengen van de organisatiecultuur kan gebruik worden gemaakt van de organisatieklimaat-index. 

Het 7S-model van McKinsey correct toepassen

Het 7S-model van McKinsey wordt door onderzoekers vaak toegepast als checklist, waarbij de zeven factoren apart worden beschreven. Hierdoor wordt het model onvolledig benut. De kracht van het 7S-model zit juist in het onderling met elkaar in verband brengen van de zeven factoren. Hierdoor kan worden bepaald in welke mate de verschillende factoren met elkaar in evenwicht zijn en waar mogelijk verbeteringen moeten worden doorgevoerd. De zeven factoren zijn tenslotte van elkaar afhankelijk.

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragenPlaats een reactie hieronder.

Bronvermelding

Waterman Jr, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business horizons, 23(3), 14-26.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2021, 20 mei). 7S-model van McKinsey: organisatieanalyse. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/7s-model-mckinsey/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.