Benchmark:‌ ‌prestaties‌ ‌vergelijken‌

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een diepgaand onderzoek dat wordt ingezet om organisaties met elkaar te vergelijken. De maakt een benchmark toepasbaar voor zowel de interne analyse als externe analyse. In een benchmark wordt de organisatie op twee onderdelen vergeleken. De eerste vergelijking is met de concurrentie. De tweede vergelijking is met de behoefte van de afnemers. Op deze manier is het mogelijk kerncompetenties van de organisatie vast te stellen. Dit zijn de kritieke succesfactoren (KSF’s) van de organisatie. Daarnaast wordt zichtbaar op welke gebieden de organisatie achterloopt ten opzichte van de concurrentie en niet voldoet aan de afnemersbehoefte. Met een benchmark wordt ook naar de toekomst gekeken, zodat de organisatie doelgerichter kan sturen.

Waarom een benchmark uitvoeren?

Een benchmark is een uitstekende onderzoekstechniek wanneer een organisatie haar omzet en winst wilt verhogen. Denk hierbij aan het verlagen van kosten, verhoging van de effectiviteit en het beter inspelen op afnemersbehoeften. Uit een benchmark komen namelijk een aantal inzichten die bijdragen aan dit doel. Deze inzichten zijn als volgt: 

 • De kerncompetenties en kritieke succesfactoren van de organisatie.
 • De onderdelen waarop de organisatie achterloopt ten opzichte van de concurrentie.
 • De onderdelen waarop de organisatie niet voldoet aan de behoefte van de afnemers.

Benchmark uitvoeren in 8 stappen

Het uitvoeren van een benchmark bestaat uit acht stappen, namelijk:

 1. Bepaal waarop benchmarking moet worden toegepast
 2. Bepaal de benchmark partners
 3. Bepaal de methode en verzamel benodigde gegevens
 4. Bepaal de kloof
 5. Bepaal toekomstige prestatieniveaus
 6. Maak de benchmark bevindingen bekend en zorg voor acceptatie
 7. Stel actieplannen op
 8. Implementeer het plan
Benchmark

Stap 1: Bepaal waarop benchmarking moet worden toegepast 

De eerste stap bij het uitvoeren van een benchmark is het toepassingsgebied bepalen. De organisatie bestaat uit een hoeveelheid van processen. Deze processen lopen van verkoop via planning en productie naar inkoop. Als eerste dient de organisatie vast te stellen op welk proces de benchmark toegepast gaat worden. Dit kunnen natuurlijk ook meerdere processen zijn. Wanneer dit vastgesteld is, worden de kritieke succesfactoren bepaald. Dit betreft de kritieke succesfactoren van de gekozen processen. De vergelijking vindt plaats op basis van de vastgestelde kritieke succesfactoren. 

Stap 2: Bepaal de benchmark partners

De tweede stap bij het uitvoeren van een benchmark is het bepalen van de benchmark partners. De benchmark partners zijn de partijen waarop de benchmarking zal gaan plaatsvinden. Dit zijn minimaal drie partijen, namelijk:

 1. De eigen organisatie
 2. De ‘best-in-class’-concurrent
 3. De afnemer

Concurrenten kunnen geselecteerd worden op basis van FTE, omzet en marktgroei. Afhankelijk van de vastgesteld kritieke succesfatoren kunnen er meerdere ‘best-in-class’-concurrenten zijn. Dit geldt ook voor de afnemer. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere afnemersgroepen zijn. 

Een van de moeilijkste onderdelen van het uitvoeren van een benchmark is het op de juiste manier vergelijken van de benchmark partners. Wanneer de gegevens van de organisatie niet overeenkomen met die van de benchmark partners, zal een situatie ontstaan waarin appels en peren met elkaar vergeleken worden. Partners die in de benchmark participeren moeten daarom voldoen aan de volgende criteria:

 • Financieel vergelijkbaar
 • Vergelijkbare grootte
 • Vergelijkbare industrie
 • Vergelijkbare structuren
 • Vergelijkbare markt

Stap 3: Bepaal de methode en verzamel benodigde gegevens

De derde stap bij het uitvoeren van een benchmark is het bepalen van de methode om gegevens te verzamelen. Op basis van de kritieke succesfactoren (KSF’s) heeft de organisatie kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) bepaald. Kritieke succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het behalen van een vooraf gesteld doel. Met behulp van KPI’s kan de voortgang van zo’n doel worden gemeten. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt in een benchmark. De moeilijkheid die hier optreedt is de vergelijkbaarheid van de succesfactoren en de prestatie-indicatoren. 

Stap 4: Bepaal de kloof

Wanneer de gegevens zijn verzameld worden deze in een schematische weergave gevisualiseerd. Bij het visualiseren van de gegevens wordt de kloof bepaald. De kloof is de score van de organisatie ten opzichte van de andere benchmark partners. Dankzij de visualisatie is direct zichtbaar hoe de organisatie scoort ten opzichte van de eisen van de afnemers en in relatie tot de concurrentie. 

Veel organisaties die een benchmark hebben uitgevoerd stoppen na de vergelijking en laten zodoende de mogelijkheden onbenut om hun positie in de markt te verbeteren.

Stap 5: Bepaal toekomstige prestatieniveaus

Stap vijf bij het uitvoeren van een benchmark is het bepalen van toekomstige prestatieniveaus van de organisatie. Op basis van de inzichten die voortkomen uit stap vier van de benchmark is duidelijk op welke onderdelen de organisatie goed en minder goed op scoort. Met de eindverantwoordelijken van de betrokken processen worden nieuwe KPI’s en wellicht ook nieuwe KSF’s vastgesteld, met als doel verbeteringen door te voeren. 

Aangeraden wordt om met regelmaat een benchmark uit te voeren, bijvoorbeeld jaarlijks. Hierdoor kan uiteindelijk een trendanalyse gemaakt worden. Op deze manier kan de organisatie de toekomstige situatie bepalen en vaststellen op welke momenten zij beter scoren dan de concurrent in relatie tot de eisen van de afnemers.

Stap 6: Maak de benchmark bevindingen bekend en zorg voor acceptatie

Nadat de benchmark is uitgevoerd begint het belangrijkste onderdeel. Inzichten omzetten tot concrete actiepunten. Hiervoor moeten de bevindingen eerst bekend worden gemaakt binnen de organisatie. Deze bevindingen moeten ook worden geaccepteerd door alle medewerkers. De eindverantwoordelijken moeten het personeel betrekken bij de ontwikkelingen die uit het project voortvloeien.

Stap 7: Stel actieplannen op

In stap zeven van het uitvoeren van een benchmark worden concrete actieplannen opgesteld om de eventueel nieuwe succesfactoren en nieuwe KPI’s te realiseren. De actieplannen worden onder verantwoording van de proceseigenaren uitgevoerd.

Stap 8: Implementeer het plan

De laatste stap van een benchmark is de implementatie. De implementatie betreft het volgende:

 • Uitvoeren van de actieplannen
 • Meten van de resultaten
 • Opnieuw uitvoeren van de benchmark, bijvoorbeeld jaarlijks

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragenPlaats een reactie hieronder.

Bronvermelding

De Haan, R. M., & Huizingh, K. R. E. (1997). Benchmarking: een methode om te leren. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 71, 153.

Anand, G., & Kodali, R. (2008). Benchmarking the benchmarking models. Benchmarking: An international journal.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2021, 30 augustus). Benchmark:‌ ‌prestaties‌ ‌vergelijken‌. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/benchmark/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.